Datenschutzerklärung

1. Bevezetés

A következő információkkal szeretnénk áttekintést adni Önnek, mint „alanynak” arról, hogy miként dolgozzuk fel személyes adatait, továbbá szeretnénk tájékoztatni az adatvédelmi törvények szerinti jogairól. Webhelyünk alapjában véve személyes adatok megadása nélkül is használható. Ha weblapunkon keresztül szeretné használni cégünk speciális szolgáltatásait, akkor szükség lehet a személyes adatok feldolgozására. Ha a személyes adatok feldolgozása szükséges, és a feldolgozáshoz nincs jogalap, akkor ebben az esetben az Ön hozzájárulását fogjuk kérni.

A személyes adatok, például az Ön nevének, címének vagy e-mail címének feldolgozása mindig az általános adatvédelmi rendeletnek (GDPR) és az „ALPHATOP HR GmbH” -ra vonatkozó országspecifikus adatvédelmi előírásoknak megfelelően történik. Ezzel az adatvédelmi nyilatkozattal szeretnénk tájékoztatni Önt a gyűjtött, felhasznált és feldolgozott személyes adatok köréről és céljáról.

Felelős adatkezelőként számos technikai és szervezeti intézkedést hajtottunk végre a weboldalon keresztül feldolgozott személyes adatok lehető legteljesebb védelme érdekében. Ennek ellenére az internetes adatátvitel általában biztonsági hiányosságokkal jár, így az abszolút védelem nem garantálható. Ebből kifolyólag ezért szabadon továbbíthatja nekünk személyes adatait alternatív módon, például telefonon vagy postán.

Weitere Informationen zum Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten finden Sie hier.

Informationen zu weiteren Datenverarbeitungen

Wir verarbeiten als Unternehmen nicht nur personenbezogene Daten auf unserer Webseite, sondern auch in vielen anderen Prozessen. Um Ihnen als betroffener Person auch für diese Verarbeitungszwecke möglichst ausführliche Informationen geben zu können, haben wir Ihnen diese hier zusammengestellt und erfüllen damit die gesetzlichen Informationspflichten gem. Art. 13-14 DS-GVO. Sollten Sie weiter Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Datenschutzbeauftragten.

2. Felelős

Verantwortlicher im Sinne der DS-GVO ist die:

ALPHATOP HR GmbH
Kuchengrund 10, 71522 Backnang, Deutschland
Telefon: +49 (0) 7191 22081-0
E-Mail: juergen.kern@alphatop.com

Vertreter des Verantwortlichen: Jürgen Kern

3. Adatvédelmi tisztviselő

Den Datenschutzbeauftragten erreichen Sie wie folgt:

Kai Ochmann
Telefon: 07134/90894-0
E-Mail: datenschutz@schuhtronic.de

Sie können sich jederzeit bei allen Fragen und Anregungen zum Datenschutz direkt an unseren Datenschutzbeauftragten wenden.

4. Fogalommeghatározások

Az adatvédelmi nyilatkozat az európai irányadók és szabályozók által használt terminológián nyugszik, amelyek az általános adatvédelmi rendeletben (GDPR) alkalmazásra kerültek. Adatvédelmi nyilatkozatunknak könnyen olvashatónak és érthetőnek kell lennie a nyilvánosság, valamint ügyfeleink és üzleti partnereink számára. Ennek biztosítása érdekében szeretnénk elmagyarázni a használt fogalmakat.

Wir verwenden in dieser Datenschutzerklärung unter anderem die folgenden Begriffe:


1. Personenbezogene Daten

A személyes adatok minden olyan információ, amely azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozik. Az azonosítható személy olyan természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetetten, különösen olyan azonosító hozzárendelésével, mint például név, azonosító szám, helymeghatározási adatok, online azonosító, illetve egy vagy több különleges jellemző, amely által a természetes személy fizikai, élettani, genetikai, pszichológiai, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitása beazonosítható.

2. Betroffene Person

Az érintett személy bármely azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek személyes adatait az adatkezelő (cégünk) feldolgozza.

3. Verarbeitung

A feldolgozás bármilyen művelet vagy műveletsor, amelyet automatizált folyamatok segítségével vagy anélkül hajtanak végre a személyes adatokkal kapcsolatban, például begyűjtés, rögzítés, rendezés, tagolás, tárolás, adaptálás vagy módosítás, kiválasztás, lekérdezés, felhasználás, közzététel közvetítés által, terjesztés vagy bármilyen más módon a hozzáférés biztosítása, összehasonlítás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés útján.

4. Einschränkung der Verarbeitung

A feldolgozás korlátozása a tárolt személyes adatok megjelölése a jövőbeni feldolgozásuk korlátozása céljából.

5. Profiling

A profilalkotás bármilyen típusú személyes adatfeldolgozás, amely abban áll, hogy ezeket a személyes adatokat arra használják, hogy megállapítsák a természetes személyre vonatkozó bizonyos személyes szempontokat, különös tekintettel a munkateljesítmény, a gazdasági helyzet, az egészség, a személyes preferenciák, érdeklődés, megbízhatóság, viselkedés, tartózkodási hely vagy helyváltoztatás elemzése vagy felmérése céljából.

6. Pseudonymisierung

Az álnevesítés a személyes adatok feldolgozása oly módon, hogy a személyes adatokat kiegészítő információk felhasználása nélkül már nem lehet egy adott alanyhoz rendelni, feltéve, hogy ezeket a kiegészítő információkat külön tárolják, és olyan technikai és szervezeti intézkedések tárgyát képezik, amelyek biztosítják, hogy a személyes adatok nem rendelhetőek azonosított vagy azonosítható természetes személyhez.

7. Auftragsverarbeiter

Az adatfeldolgozó természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy egyéb szerv, amely a személyes adatokat az adatkezelő megbízásából dolgozza fel.

8. Empfänger

A címzett természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy más szerv, aki számára a személyes adatokat nyilvánosságra hozzák, függetlenül attól, hogy harmadik fél vagy sem. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek.

9. Dritter

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak. 

10. Einwilligung

Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

5. Az adatkezelés jogszerűsége

A GDPR 6. cikk (1) bekezdése társaságunk jogalapjaként szolgál a feldolgozási műveletek tekintetében, amelyekben engedélyt kapunk egy meghatározott feldolgozási célra.

Amennyiben a személyes adatok feldolgozása szükséges egy olyan szerződés teljesítéséhez, amelyben Ön érintett, mint például a feldolgozási műveletek esetében, amelyek az áruk szállításához vagy bármilyen más szolgáltatás vagy ellenérték nyújtásához szükségesek, a feldolgozás a GDPR 6. cikk (1) b bekezdés alapján fog történni. Ugyanez vonatkozik azokra a feldolgozási műveletekre, amelyek a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükségesek, például termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatos kérdések esetén.

Amennyiben cégünkre olyan jogi kötelezettség vonatkozik, amely megköveteli a személyes adatok feldolgozását, például adókötelezettségek teljesítéséhez, akkor a feldolgozás alapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdése lesz.

Ritka esetekben szükség lehet a személyes adatok feldolgozására az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében. Ez a helyzet előállhat például akkor, ha üzemünk egyik látogatója megsérülne, és nevét, életkorát, egészségbiztosítási adatait vagy egyéb létfontosságú információit tovább kellene adni orvosnak, kórháznak vagy más jellegű harmadik félnek. Ekkor a feldolgozás a GDPR 6. cikk (1) bekezdésén alapulna.

Végül a feldolgozási műveletek a GDPR 6. cikk (1) bekezdésén nyugodnának. Ezen a jogalapon alapulnak feldolgozási műveletek, amelyekre a fent említett jogalapok egyike sem terjed ki, ha a feldolgozás a társaságunk vagy harmadik fél jogos érdekének védelme érdekében szükséges, feltéve, hogy az érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget. Az ilyen feldolgozási műveletek számunkra különösen azért engedélyezettek, mert az európai jogalkotó kifejezetten említette őket. E tekintetben úgy vélte, hogy jogos érdek feltételezhető, ha cégünk ügyfele vagy (a GDPR 47. preambulumbekezdése, 2. mondat).

6.  Übermittlung von Daten an Dritte

Személyes adatait az alább felsorolt célokon kívül nem továbbítjuk harmadik fél számára.

Az Ön személyes adatait harmadik féllel csak akkor osztjuk meg, ha:

1. Sie Ihre nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DS-GVO ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben,
2. die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO zur Wahrung unserer berechtigten Interessen zulässig ist und kein Grund zur Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben,
3. für den Fall, dass für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DS-GVO eine gesetzliche Verpflichtung besteht, sowie
4. dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DS-GVO für die Abwicklung von Vertragsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist.

Um Ihre Daten zu schützen und uns gegebenenfalls eine Datenübermittlung in Drittländer (außerhalb der EU/des EWR) zu ermöglichen, haben wir Vereinbarungen zur Auftragsverarbeitung auf Grundlage der Standardvertragsklauseln der Europäischen Kommission abgeschlossen.

7.  Technik

7.1 SSL/TLS-Verschlüsselung

Az adatfeldolgozás biztonságának biztosítása és a bizalmas tartalom - például bejelentkezési adatok vagy kapcsolattartási kérelmek -, amelyeket operátorként küld nekünk, továbbításának védelme érdekében ez a webhely SSL- illetve TLS titkosítást használ. A titkosított kapcsolatot felismerheti onnan, hogy a böngésző címsorában „http: //” helyett „https: //” jelenik meg, zár szimbólummal a böngésző sorában.

Wir setzen diese Technologie ein, um Ihre übermittelten Daten zu schützen.


7.2 Datenerfassung beim Besuch der Internetseite

Bei der lediglich informatorischen Nutzung unserer Website, also wenn Sie sich nicht registrieren oder uns anderweitig Informationen übermitteln, erheben wir nur solche Daten, die Ihr Browser an unseren Server übermittelt (in sog. "Server-Logfiles"). Unsere Internetseite erfasst mit jedem Aufruf einer Seite durch Sie oder ein automatisiertes System eine Reihe von allgemeinen Daten und Informationen. Diese allgemeinen Daten und Informationen werden in den Logfiles des Servers gespeichert. Erfasst werden können die

1. verwendeten Browsertypen und Versionen,
2. das vom zugreifenden System verwendete Betriebssystem,
3. die Internetseite, von welcher ein zugreifendes System auf unsere Internetseite gelangt (sogenannte Referrer),
4. die Unterwebseiten, welche über ein zugreifendes System auf unserer Internetseite angesteuert werden,
5. das Datum und die Uhrzeit eines Zugriffs auf die Internetseite,
6. eine Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse),
7. der Internet-Service-Provider des zugreifenden Systems.

Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informationen ziehen wir keine Rückschlüsse auf Ihre Person. Diese Informationen werden vielmehr benötigt, um

1. die Inhalte unserer Internetseite korrekt auszuliefern,
2. die Inhalte unserer Internetseite sowie die Werbung für diese zu optimieren,
3. die dauerhafte Funktionsfähigkeit unserer IT-Systeme und der Technik unserer Internetseite zu gewährleisten sowie
4. um Strafverfolgungsbehörden im Falle eines Cyberangriffes die zur Strafverfolgung notwendigen Informationen bereitzustellen.

Diese erhobenen Daten und Informationen werden durch uns daher einerseits statistisch und ferner mit dem Ziel ausgewertet, den Datenschutz und die Datensicherheit in unserem Unternehmen zu erhöhen, um letztlich ein optimales Schutzniveau für die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Die Daten der Server-Logfiles werden getrennt von allen durch eine betroffene Person angegebenen personenbezogenen Daten gespeichert.

Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO. Unser berechtigtes Interesse folgt aus oben aufgelisteten Zwecken zur Datenerhebung.


7.3 Microsoft Azure (Hosting)

Wir hosten unsere Website bei Microsoft Azure. Anbieter ist Microsoft Corporation, One Microsoft Way, 98052-6399 Redmond WA, Vereinigte Staaten von Amerika.

Wenn Sie unsere Website besuchen, werden Ihre personenbezogenen Daten auf den Servern von Azure verarbeitet. Hierbei können auch personenbezogene Daten an die USA übermittelt werden. Die Datenübertragung in die USA wird auf die EU-Standardvertragsklauseln gestützt. Details zum Datenschutz, zu den Folgen des Schrems II Urteils und zu den Standardvertragsklauseln finden Sie hier: https://news.microsoft.com/de-de/datenschutz-wie-wir-unsere-kundendaten-nach-dem-schrems-ii-urteil-schuetzen/ und https://docs.microsoft.com/en-us/compliance/regulatory/offering-eu-model-clauses.

Die Verwendung von Azure erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO. Wir haben ein berechtigtes Interesse an einer möglichst zuverlässigen Darstellung unserer Website. Sofern eine entsprechende Einwilligung abgefragt wurde, erfolgt die Verarbeitung ausschließlich auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO; die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.

Wir haben einen Vertrag über Auftragsverarbeitung mit Microsoft geschlossen. Hierbei handelt es sich um einen datenschutzrechtlich vorgeschriebenen Vertrag, der gewährleistet, dass Microsoft die personenbezogenen Daten unserer Websitebesucher nur nach unseren Weisungen und unter Einhaltung der DS-GVO verarbeitet.

Nähere Informationen zu Datenschutzbestimmungen von Microsoft finden Sie unter: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

8.  Cookies

8.1 Allgemeines zu Cookies

Wir setzen auf unserer Internetseite Cookies ein. Hierbei handelt es sich um kleine Dateien, die Ihr Browser automatisch erstellt und die auf Ihrem IT-System (Laptop, Tablet, Smartphone o.ä.) gespeichert werden, wenn Sie unsere Seite besuchen.

In dem Cookie werden Informationen abgelegt, die sich jeweils im Zusammenhang mit dem spezifisch eingesetzten Endgerät ergeben. Dies bedeutet jedoch nicht, dass wir dadurch unmittelbar Kenntnis von Ihrer Identität erhalten.

Der Einsatz von Cookies dient einerseits dazu, die Nutzung unseres Angebots für Sie angenehmer zu gestalten. So setzen wir sogenannte Session-Cookies ein, um zu erkennen, dass Sie einzelne Seiten unserer Website bereits besucht haben. Diese werden nach Verlassen unserer Seite automatisch gelöscht.

Darüber hinaus setzen wir ebenfalls zur Optimierung der Benutzerfreundlichkeit temporäre Cookies ein, die für einen bestimmten festgelegten Zeitraum auf Ihrem Endgerät gespeichert werden. Besuchen Sie unsere Seite erneut, um unsere Dienste in Anspruch zu nehmen, wird automatisch erkannt, dass Sie bereits bei uns waren und welche Eingaben und Einstellungen Sie getätigt haben, um diese nicht noch einmal eingeben zu müssen.

Zum anderen setzten wir Cookies ein, um die Nutzung unserer Website statistisch zu erfassen und zum Zwecke der Optimierung unseres Angebotes für Sie auszuwerten. Diese Cookies ermöglichen es uns, bei einem erneuten Besuch unserer Seite automatisch zu erkennen, dass Sie bereits bei uns waren. Diese Cookies werden nach einer jeweils definierten Zeit automatisch gelöscht.

8.2 Rechtsgrundlage für die Verwendung von Cookies

Die durch Cookies verarbeiteten Daten, die für die ordnungsmäßige Funktion der Webseite benötigt werden, sind damit zur Wahrung unserer berechtigten Interessen sowie der Dritter nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO erforderlich.

Für alle anderen Cookies gilt, dass Sie über unser Opt-in Cookie-Banner Ihre Einwilligung hierzu im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO abgegeben haben.


9. Inhalte unserer Internetseite

9.1 Kontaktaufnahme / Kontaktformular

Amikor kapcsolatba lép velünk (például kapcsolatfelvételi űrlapon vagy e-mailben), személyes adatok lesznek begyűjtve. A kapcsolatfelvételi űrlap esetében a begyűjtendő adatok a megfelelő kapcsolattartási űrlapon láthatóak. A weboldal ezeket az adatokat tárolja és kizárólag arra használja, hogy megválaszolja a kérdését, vagy kapcsolatba lépjen Önnel és a kapcsolódó műszaki adminisztrációval. Az adatok feldolgozásának jogalapja jogos érdekünk a kérdésének megválaszolásában a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének megfelelően. Ha kapcsolattartása a szerződés megkötésére irányul, akkor a feldolgozás további jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdése. Az Ön adatait töröljük a megkeresés végleges feldolgozása után; ez az eset áll fenn, ha a körülményekből arra lehet következtetni, hogy az érintett kérdés véglegesen tisztázva van, és feltéve, hogy nincsenek törvényes megőrzési követelmények.

9.2 Bewerberquiz

Diese Website verwende Mobile Funnel (folgend: Funnel), betrieben von Perspective Software GmbH (folgend: Perspective), einem Unternehmen mit Sitz in Deutschland, welche eine Software zur Erstellung und zum Betrieb von Mobile Funnel anbietet ( https://perspective.co/impressum ). Die im Rahmen der Verwendung von Mobilen Funnel eingetragenen Daten werden per SSL-Verschlüsselung übertragen und in einer Datenbank gespeichert. Für diese Daten ist allein der Betreiber dieser Website verantwortlich im Sinne von Art. 24 DS-GVO. Perspective ist lediglich Betreiber der Software und in dem Zusammenhang Auftragsverarbeiter nach Art. 28 DS-GVO. Die Grundlage für die Verarbeitung durch Perspective ist hierbei ein Vertrag zur Auftragsverarbeitung zwischen der verantwortlichen Stelle und Perspective.

Hier finden Sie die Cookie Richtlinien für das Bewerberquiz.

10.  Unsere Aktivitäten in sozialen Netzwerken

Damit wir auch in sozialen Netzwerken mit Ihnen kommunizieren und über unsere Leistungen informieren können, sind wir dort mit eigenen Seiten vertreten. Wenn Sie eine unserer Social Media Seiten besuchen, sind wir hinsichtlich der dadurch ausgelösten Verarbeitungsvorgänge, welche personenbezogene Daten betreffen, mit dem Anbieter der jeweiligen Social-Media-Plattform gemeinsam verantwortlich im Sinne des Art. 26 DS-GVO.

Wir sind dabei nicht der originäre Anbieter dieser Seiten, sondern nutzen diese lediglich im Rahmen der uns gebotenen Möglichkeiten der jeweiligen Anbieter.

Daher weisen wir vorsorglich darauf hin, dass Ihre Daten möglicherweise auch außerhalb der Europäischen Union bzw. des Europäischen Wirtschaftsraumes verarbeitet werden. Eine Nutzung kann daher Datenschutzrisiken für Sie haben, da die Wahrung Ihrer Rechte z.B. auf Auskunft, Löschung, Widerspruch, etc. erschwert sein kann und die Verarbeitung in den sozialen Netzwerken häufig direkt zu Werbezwecken oder zur Analyse des Nutzerverhaltens durch die Anbieter erfolgt, ohne dass dies durch uns beeinflusst werden kann. Werden durch den Anbieter Nutzungsprofile angelegt, werden dabei häufig Cookies eingesetzt bzw. das Nutzungsverhalten direkt Ihrem eigenen Mitgliedprofil der sozialen Netzwerke zugeordnet (sofern Sie hier eingeloggt sind).

Die beschriebenen Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten erfolgen gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO auf Basis unseres berechtigten Interesses und des berechtigten Interesses des jeweiligen Anbieters, um mit Ihnen in einer zeitgemäßen Art und Weise kommunizieren bzw. Sie über unsere Leistungen informieren zu können. Müssen Sie bei den jeweiligen Anbietern eine Einwilligung zur Datenverarbeitung als Nutzer abgeben, bezieht sich die Rechtsgrundlage auf Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO i.V.m. Art. 7 DS-GVO.

Da wir keine Zugriffe auf die Datenbestände der Anbieter haben, weisen wir darauf hin, dass Sie Ihre Rechte (z.B. auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, etc.) am besten direkt bei dem jeweiligen Anbieter gelten machen. Weiterführende Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten in den sozialen Netzwerken und der Möglichkeit von Ihrem Widerspruchs- bzw. Widerrufsrecht (sog. Opt-Out) gebrauch zu machen, haben wir nachfolgend bei dem jeweiligen von uns eingesetzten Anbieter sozialer Netzwerke aufgeführt:

10.1 Facebook

(Mit-) Verantwortlicher für die Datenverarbeitung in Europa:
Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland

Datenschutzerklärung (Datenrichtlinie):
https://www.facebook.com/about/privacy


Opt-Out und Werbeeinstellungen:
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

https://de-de.facebook.com/about/privacy/

10.2 Instagram

(Mit-) Verantwortlicher für die Datenverarbeitung in Deutschland:
Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland

Datenschutzerklärung (Datenrichtlinie):
http://instagram.com/legal/privacy/

Opt-Out und Werbeeinstellungen:
https://www.instagram.com/accounts/privacy_and_security/

10.3 LinkedIn

(Mit-) Verantwortlicher für die Datenverarbeitung in Europa:
LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irland

Datenschutzerklärung:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Opt-Out und Werbeeinstellungen:
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

10.4 XING

(Mit-) Verantwortlicher für die Datenverarbeitung in Deutschland:
XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland

Datenschutzerklärung:
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Auskunftsanfragen für XING Mitglieder:
https://www.xing.com/settings/privacy/data/disclosure

11. Social Media Plugins 

11.1 Instagram Plugin

Wir haben auf dieser Internetseite Komponenten des Dienstes Instagram integriert. Instagram ist ein Dienst, der als audiovisuelle Plattform zu qualifizieren ist und den Nutzern das Teilen von Fotos und Videos und zudem eine Weiterverbreitung solcher Daten in anderen sozialen Netzwerken ermöglicht.

Betreibergesellschaft der Dienste von Instagram ist die Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch uns betrieben wird und auf welcher eine Instagram-Komponente (Instagram-Button) integriert wurde, wird der Internetbrowser auf Ihrem IT-System automatisch durch die jeweilige Instagram-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden Komponente von Instagram herunterzuladen. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Instagram Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite durch Sie besucht wird.

Sofern Sie gleichzeitig bei Instagram eingeloggt sind, erkennt Instagram mit jedem Aufruf unserer Internetseite und während der gesamten Dauer des jeweiligen Aufenthaltes auf unserer Internetseite, welche konkrete Unterseite Sie besuchen. Diese Informationen werden durch die Instagram-Komponente gesammelt und durch Instagram Ihrem Instagram-Account zugeordnet. Betätigen Sie einen der auf unserer Internetseite integrierten Instagram-Buttons, werden die damit übertragenen Daten und Informationen Ihrem persönlichen Instagram-Benutzerkonto zugeordnet und von Instagram gespeichert und verarbeitet.

Instagram erhält über die Instagram-Komponente immer dann eine Information darüber, dass Sie unsere Internetseite besucht haben, wenn Sie zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei Instagram eingeloggt sind; dies findet unabhängig davon statt, ob Sie die Instagram-Komponente angeklickt haben oder nicht. Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen an Instagram von Ihnen nicht gewollt, können Sie die Übermittlung dadurch verhindern, dass Sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus Ihrem Instagram-Account ausloggen.

Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Instagram können unter https://help.instagram.com/155833707900388 und https://www.instagram.com/about/legal/privacy/ abgerufen werden.

12. Webanalyse

12.1 Google Analytics

Webhelyünkön a Google Analytics webhely-elemző szolgáltatást használjuk, amely a Google Ireland Limited (https://www.google.de/intl/de/about/) (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország; a továbbiakban: Google). Ebben az összefüggésben álnevesített felhasználási profilok készülnek, és sütiket (lásd a „Sütik”) használunk. A süti által generált információk a webhely használatáról, például:

1. Browser-Typ/-Version,
2. verwendetes Betriebssystem,
3. Referrer-URL (die zuvor besuchte Seite),
4. Hostname des zugreifenden Rechners (IP-Adresse),
5. Uhrzeit der Serveranfrage,

átkerülnek egy Google szerverre az USA-ban, és ott tárolódnak. Az információkat felhasználják a weboldal használatának felmérésére, a weboldal tevékenységéről szóló jelentések összeállítására, valamint a weboldal tevékenységével és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására a piackutatás és a weboldal igény-alapú kialakítása céljából. Ezeket az információkat harmadik feleknek is átadhatjuk, ha ezt törvény előírja, vagy ha a harmadik személy ezeket az adatokat megbízásban dolgozza fel. Az Ön IP-címe semmilyen körülmények között nem lesz egyesítve más Google-adatokkal. Az IP-címeket anonimizálják, így a hozzárendelés nem lehetséges (IP-maszkolás).

Megakadályozhatja a sütik telepítését azáltal, hogy a böngészőszoftvert ennek megfelelően beállítja; ugyanakkor szeretnénk rámutatni, hogy ebben az esetben a weboldal minden funkcióját nem lehet teljes mértékben kihasználni.

Diese Verarbeitungsvorgänge erfolgen ausschließlich bei Erteilung der ausdrücklichen Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO.

Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie ein Browser-Add-on herunterladen und installieren (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Alternativ zum Browser-Add-on, insbesondere bei Browsern auf mobilen Endgeräten, können Sie die Erfassung durch Google Analytics zudem verhindern, indem Sie auf den folgenden Link klicken: Google Analytics deaktivieren. Es wird ein Opt-out-Cookie gesetzt, das die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim Besuch dieser Website verhindert. Der Opt-out-Cookie gilt nur in diesem Browser und nur für unsere Website und wird auf Ihrem Gerät abgelegt. Löschen Sie die Cookies in diesem Browser, müssen Sie das Opt-out-Cookie erneut setzen.

További Google Analytics adatvédelemmel kapcsolatos információkat a Google Analytics súgójában találhatnak.  (https://support.google.com/analytics/answer/6004245).

13.  Partner- und Affiliateprogramme

13.1 DoubleClick

Diese Internetseite enthält Komponenten von DoubleClick by Google. DoubleClick ist eine Marke von Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland), unter welcher spezielle Online-Marketing-Lösungen an Werbeagenturen und Verlage vermarktet werden.

DoubleClick by Google überträgt sowohl mit jeder Impression als auch mit Klicks oder anderen Aktivitäten Daten auf den DoubleClick-Server. Jede dieser Datenübertragungen löst eine Cookie-Anfrage an Ihren Browser aus. Akzeptiert der Browser diese Anfrage, setzt DoubleClick ein Cookie auf Ihrem IT-System. Zweck des Cookies ist die Optimierung und Einblendung von Werbung. Das Cookie wird unter anderem dazu verwendet, nutzerrelevante Werbung zu schalten und anzuzeigen sowie um Berichte zu Werbekampagnen zu erstellen oder diese zu verbessern. Ferner dient das Cookie dazu, Mehrfacheinblendungen derselben Werbung zu vermeiden.

DoubleClick verwendet eine Cookie-ID, die zur Abwicklung des technischen Verfahrens erforderlich ist. Die Cookie-ID wird beispielsweise benötigt, um eine Werbeanzeige in einem Browser anzuzeigen. DoubleClick kann über die Cookie-ID zudem erfassen, welche Werbeanzeigen bereits in einem Browser eingeblendet wurden, um Doppelschaltungen zu vermeiden. Ferner ist es DoubleClick durch die Cookie-ID möglich, Conversions zu erfassen.

Ein Cookie von DoubleClick enthält keine personenbezogenen Daten. Ein DoubleClick-Cookie kann aber zusätzliche Kampagnen-Kennungen enthalten. Eine Kampagnen-Kennung dient einer Identifizierung der Kampagnen, mit denen Sie bereits in Kontakt waren.

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch uns betrieben wird und auf welcher eine DoubleClick-Komponente integriert wurde, wird der Internetbrowser auf Ihrem IT-System durch die jeweilige DoubleClick-Komponente veranlasst, Daten zum Zwecke der Online-Werbung und der Abrechnung von Provisionen an Google zu übermitteln. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Google Kenntnis über Daten, die Google auch dazu dienen, Provisionsabrechnungen zu erstellen. Google kann unter anderem nachvollziehen, dass Sie bestimmte Links auf unserer Internetseite angeklickt hat.

Sie können die Setzung von Cookies durch DoubleClick und unsere Internetseite jederzeit mittels einer entsprechenden Einstellung Ihres Internetbrowsers verhindern. Zudem können bereits gesetzte Cookies jederzeit über den Internetbrowser oder andere Softwareprogramme gelöscht werden.

Die Nutzung von DoubleClick erfolgt im Interesse einer komfortablen und einfachen Nutzung unserer Internetseite. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO dar.

Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von DoubleClick by Google können unter https://www.google.com/intl/de/policies/ abgerufen werden.

14. Plugins und andere Dienste 

14.1 Google Tag Manager

Diese Webseite verwendet Google Tag Manager, eine cookielose Domain die keine personenbezogenen Daten erfasst.

Durch dieses Tool können "Website-Tags" (d.h. Schlagwörter, welche in HTML Elemente eingebunden werden) implementiert und über eine Oberfläche verwaltet werden. Durch den Einsatz des Google Tag Manager können wir automatisiert nachvollziehen, welchen Button, Link oder welches personalisierte Bild Sie aktiv angeklickt haben und können sodann festhalten, welche Inhalte unserer Webseite für Sie besonders interessant sind.

Das Tool sorgt zudem für die Auslösung anderer Tags, die ihrerseits unter Umständen Daten erfassen. Google Tag Manager greift nicht auf diese Daten zu. Wenn Sie auf Domain- oder Cookie-Ebene eine Deaktivierung vorgenommen haben, bleibt diese für alle Tracking-Tags bestehen, die mit Google Tag Manager implementiert werden.

Diese Verarbeitungsvorgänge erfolgen ausschließlich bei Erteilung der ausdrücklichen Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO.

15. Ihre Rechte als betroffene Person 

15.1 Recht auf Bestätigung

Önnek joga van tőlünk megerősítést kérni arra vonatkozóan, hogy feldolgozzák-e az Önre vonatkozó személyes adatokat.

15.2 Recht auf Auskunft Art. 15 DS-GVO

Sie haben das Recht, jederzeit von uns unentgeltliche Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten personenbezogenen Daten sowie eine Kopie dieser Daten nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen zu erhalten.

15.3 Recht auf Berichtigung Art. 16 DS-GVO

Önnek joga van kérni az Önre vonatkozó téves személyes adatok helyesbítését. Ezenkívül az érintettnek joga van kérni a hiányos személyes adatok kitöltését, figyelembe véve a feldolgozás céljait.

15.4 Löschung Art. 17 DS-GVO

Sie haben das Recht, von uns zu verlangen, dass die Sie betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der gesetzlich vorgesehenen Gründe zutrifft und soweit die Verarbeitung bzw. Speicherung nicht erforderlich ist.

15.5 Einschränkung der Verarbeitung Art. 18 DS-GVO

Önnek joga van kérni, hogy korlátozzuk a feldolgozást, ha az egyik jogi követelmény teljesül.

15.6 Datenübertragbarkeit Art. 20 DS-GVO

Önnek joga van az Önre vonatkozó személyes adatainak – amelyeket számunkra közre adott -  strukturált, általános és géppel olvasható formában történő átvételéhez. Arra is joga van, hogy ezeket az adatokat akadálymentesség nélkül továbbítsa tőlünk, - akinek a személyes adatok rendelkezésre lettek bocsátva - egy másik adatkezelőhöz, feltéve, hogy a feldolgozás a GDPR 6. cikk (1) bekezdésén vagy a GDPR 9. cikk (2) bekezdésén és a GDPR a 6. cikk (1) bekezdésén nyugszik és a feldolgozás automatizált folyamatokkal történik, kivéve, ha a feldolgozás a közérdekű feladat elvégzéséhez vagy a rájuk ruházott hivatalos hatáskör gyakorlásához szükséges.

Ezen túlmenően, amikor az adatátvitelhez való jogát a GDPR 20. cikk (1) bekezdésével összhangban gyakorolja, akkor joga van arra, hogy a személyes adatokat közvetlenül az egyik felelős személytől egy másik felelős személyhez továbbítsák, amennyiben ez technikailag megvalósítható, és ha mások jogai és szabadságai nem sérülnek.

15.7 Widerspruch Art. 21 DS-GVO

Az Ön helyzetéből adódó okokból bármikor joga van a személyes adatainak feldolgozása ellen, amely a GDPR 6. cikk (1) bekezdése (közérdekű adatfeldolgozás) vagy (érdeklődési kör alapján történő adatfeldolgozás) tiltakozni.

Ez vonatkozik az eme rendelkezések alapján történő profilozásra is, a GDPR 4. cikke értelmében.

Ha tiltakozik, akkor nem dolgozzuk fel személyes adatait, amennyiben nem tudjuk bizonyítani a feldolgozás olyan kényszerítő, indokolt okát, amely meghaladja az Ön érdekeit, jogait és szabadságait, vagy ha a feldolgozás jogi követelések érvényesítését, gyakorlását vagy védelmét szolgálja.

Egyes esetekben személyes adatokat dolgozunk  fel a közvetlen üzletszerzés érdekében. Bármikor tiltakozhat a személyes adatok ilyen reklámozás céljából történő feldolgozása ellen. Ez vonatkozik a profilozásra is, amennyiben kapcsolódik az ilyen közvetlen üzletszerzéshez. Ha kifogásolja a közvetlen üzletszerzés célú feldolgozást, akkor a személyes adatokat erre a célra nem dolgozzuk fel.

Ezenkívül a saját helyzetéből fakadó okokból joga van tiltakozni az önre vonatkozó személyes adatok feldolgozása ellen, amelyet tudományos vagy történelmi kutatási célokra vagy statisztikai célokra végzünk a GDPR 89. cikkének (1) bekezdésével összhangban, kivéve, ha az ilyen feldolgozás a közérdekű feladat elvégzéséhez szükséges.

A 2002/58 / EK irányelvtől függetlenül szabadon gyakorolhatja tiltakozási jogait az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban, automatizált eljárásokkal, amelyek műszaki előírásokon alapulnak.

15.8 Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung

Önnek joga van bármikor visszavonni a személyes adatok feldolgozására vonatkozó beleegyezését a jövőre való hatállyal.

15.9 Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde

Önnek joga van panaszt nyújtani a személyes adatainak általunk végzett feldolgozása kapcsán az adatvédelemért felelős felügyeleti hatóságnál.

16. Routinemäßige Speicherung, Löschung und Sperrung von personenbezogenen Daten

Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten nur für den Zeitraum, der zur Erreichung des Speicherungszwecks erforderlich ist oder sofern dies durch die Rechtsvorschriften, welchen unser Unternehmen unterliegt, vorgesehen wurde.

Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vorgeschriebene Speicherfrist ab, werden die personenbezogenen Daten routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht.

17. Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten

Das Kriterium für die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten ist die jeweilige gesetzliche Aufbewahrungsfrist. Nach Ablauf der Frist werden die entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht, sofern sie nicht mehr zur Vertragserfüllung oder Vertragsanbahnung erforderlich sind.

18. Aktualität und Änderung der Datenschutzerklärung 

Ez az adatvédelmi nyilatkozat jelenleg érvényes, és utoljára 2019 szeptemberében frissítették.

Webhelyünk és ajánlataink továbbfejlesztése vagy a jogi, illetve hivatalos követelmények megváltozása miatt szükségessé válhat ezen adatvédelmi nyilatkozat megváltoztatása. A jelenlegi adatvédelmi nyilatkozatot bármikor elérheti és kinyomtathatja az “alphatop.hu/legal/privacy-policy” webhelyen.

Diese Datenschutzerklärung wurde mit Unterstützung der Datenschutz-Software: audatis MANAGER erstellt.