Datenschutzerklärung

1. Bevezetés

A következő információkkal szeretnénk áttekintést adni Önnek, mint „alanynak” arról, hogy miként dolgozzuk fel személyes adatait, továbbá szeretnénk tájékoztatni az adatvédelmi törvények szerinti jogairól. Webhelyünk alapjában véve személyes adatok megadása nélkül is használható. Ha weblapunkon keresztül szeretné használni cégünk speciális szolgáltatásait, akkor szükség lehet a személyes adatok feldolgozására. Ha a személyes adatok feldolgozása szükséges, és a feldolgozáshoz nincs jogalap, akkor ebben az esetben az Ön hozzájárulását fogjuk kérni.

A személyes adatok, például az Ön nevének, címének vagy e-mail címének feldolgozása mindig az általános adatvédelmi rendeletnek (GDPR) és az „ALPHATOP HR GmbH” -ra vonatkozó országspecifikus adatvédelmi előírásoknak megfelelően történik. Ezzel az adatvédelmi nyilatkozattal szeretnénk tájékoztatni Önt a gyűjtött, felhasznált és feldolgozott személyes adatok köréről és céljáról.

Felelős adatkezelőként számos technikai és szervezeti intézkedést hajtottunk végre a weboldalon keresztül feldolgozott személyes adatok lehető legteljesebb védelme érdekében. Ennek ellenére az internetes adatátvitel általában biztonsági hiányosságokkal jár, így az abszolút védelem nem garantálható. Ebből kifolyólag ezért szabadon továbbíthatja nekünk személyes adatait alternatív módon, például telefonon vagy postán.

2. Felelős

A GDPR értelmében felelős:

ALPHATOP HR GmbH 
Kuchengrund 10, 71522 Backnang, Deutschland 
Telefon: + +49 (0) 7191 22081-0 
E-Mail: juergen.kern@alphatop.com

A felelős személy képviselője: Jürgen Kern

3. Adatvédelmi tisztviselő

Az alábbiak szerint veheti fel a kapcsolatot az adatvédelmi tisztviselővel:

SchuhTronic IT GmbH – Kai Ochmann 
Telefon: 07131/20559-0 
E-Mail: datenschutz@schuhtronic.de

Az adatvédelemmel kapcsolatos bármilyen kérdéssel és javaslattal bármikor felveheti a kapcsolatot az adatvédelmi tisztviselővel.

4. Fogalommeghatározások

Az adatvédelmi nyilatkozat az európai irányadók és szabályozók által használt terminológián nyugszik, amelyek az általános adatvédelmi rendeletben (GDPR) alkalmazásra kerültek. Adatvédelmi nyilatkozatunknak könnyen olvashatónak és érthetőnek kell lennie a nyilvánosság, valamint ügyfeleink és üzleti partnereink számára. Ennek biztosítása érdekében szeretnénk elmagyarázni a használt fogalmakat.

Többek között a következő kifejezéseket használjuk ebben az adatvédelmi nyilatkozatban:

1. Személyes adatok

A személyes adatok minden olyan információ, amely azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozik. Az azonosítható személy olyan természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetetten, különösen olyan azonosító hozzárendelésével, mint például név, azonosító szám, helymeghatározási adatok, online azonosító, illetve egy vagy több különleges jellemző, amely által a természetes személy fizikai, élettani, genetikai, pszichológiai, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitása beazonosítható.

2. Érintett személy

Az érintett személy bármely azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek személyes adatait az adatkezelő (cégünk) feldolgozza.

3. Feldolgozás

A feldolgozás bármilyen művelet vagy műveletsor, amelyet automatizált folyamatok segítségével vagy anélkül hajtanak végre a személyes adatokkal kapcsolatban, például begyűjtés, rögzítés, rendezés, tagolás, tárolás, adaptálás vagy módosítás, kiválasztás, lekérdezés, felhasználás, közzététel közvetítés által, terjesztés vagy bármilyen más módon a hozzáférés biztosítása, összehasonlítás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés útján.

4. A feldolgozás korlátozása

A feldolgozás korlátozása a tárolt személyes adatok megjelölése a jövőbeni feldolgozásuk korlátozása céljából.

5. Profilalkotás

A profilalkotás bármilyen típusú személyes adatfeldolgozás, amely abban áll, hogy ezeket a személyes adatokat arra használják, hogy megállapítsák a természetes személyre vonatkozó bizonyos személyes szempontokat, különös tekintettel a munkateljesítmény, a gazdasági helyzet, az egészség, a személyes preferenciák, érdeklődés, megbízhatóság, viselkedés, tartózkodási hely vagy helyváltoztatás elemzése vagy felmérése céljából.

6. Álnevesítés

Az álnevesítés a személyes adatok feldolgozása oly módon, hogy a személyes adatokat kiegészítő információk felhasználása nélkül már nem lehet egy adott alanyhoz rendelni, feltéve, hogy ezeket a kiegészítő információkat külön tárolják, és olyan technikai és szervezeti intézkedések tárgyát képezik, amelyek biztosítják, hogy a személyes adatok nem rendelhetőek azonosított vagy azonosítható természetes személyhez.

7. Adatfeldolgozó

Az adatfeldolgozó természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy egyéb szerv, amely a személyes adatokat az adatkezelő megbízásából dolgozza fel.

8. Címzett

A címzett természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy más szerv, aki számára a személyes adatokat nyilvánosságra hozzák, függetlenül attól, hogy harmadik fél vagy sem. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek.

9. Harmadik fél

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak. 

10. Az érintett hozzájárulása

Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

5. Az adatkezelés jogszerűsége

A GDPR 6. cikk (1) bekezdése társaságunk jogalapjaként szolgál a feldolgozási műveletek tekintetében, amelyekben engedélyt kapunk egy meghatározott feldolgozási célra.

Amennyiben a személyes adatok feldolgozása szükséges egy olyan szerződés teljesítéséhez, amelyben Ön érintett, mint például a feldolgozási műveletek esetében, amelyek az áruk szállításához vagy bármilyen más szolgáltatás vagy ellenérték nyújtásához szükségesek, a feldolgozás a GDPR 6. cikk (1) b bekezdés alapján fog történni. Ugyanez vonatkozik azokra a feldolgozási műveletekre, amelyek a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükségesek, például termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatos kérdések esetén.

Amennyiben cégünkre olyan jogi kötelezettség vonatkozik, amely megköveteli a személyes adatok feldolgozását, például adókötelezettségek teljesítéséhez, akkor a feldolgozás alapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdése lesz.

Ritka esetekben szükség lehet a személyes adatok feldolgozására az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében. Ez a helyzet előállhat például akkor, ha üzemünk egyik látogatója megsérülne, és nevét, életkorát, egészségbiztosítási adatait vagy egyéb létfontosságú információit tovább kellene adni orvosnak, kórháznak vagy más jellegű harmadik félnek. Ekkor a feldolgozás a GDPR 6. cikk (1) bekezdésén alapulna.

Végül a feldolgozási műveletek a GDPR 6. cikk (1) bekezdésén nyugodnának. Ezen a jogalapon alapulnak feldolgozási műveletek, amelyekre a fent említett jogalapok egyike sem terjed ki, ha a feldolgozás a társaságunk vagy harmadik fél jogos érdekének védelme érdekében szükséges, feltéve, hogy az érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget. Az ilyen feldolgozási műveletek számunkra különösen azért engedélyezettek, mert az európai jogalkotó kifejezetten említette őket. E tekintetben úgy vélte, hogy jogos érdek feltételezhető, ha cégünk ügyfele vagy (a GDPR 47. preambulumbekezdése, 2. mondat).

6. Technika

6.1 SSL / TLS titkosítás

Az adatfeldolgozás biztonságának biztosítása és a bizalmas tartalom - például bejelentkezési adatok vagy kapcsolattartási kérelmek -, amelyeket operátorként küld nekünk, továbbításának védelme érdekében ez a webhely SSL- illetve TLS titkosítást használ. A titkosított kapcsolatot felismerheti onnan, hogy a böngésző címsorában „http: //” helyett „https: //” jelenik meg, zár szimbólummal a böngésző sorában.

Ha az SSL vagy a TLS titkosítás be van kapcsolva, a nekünk továbbított adatokat harmadik fél nem tudja olvasni.

7. Az adatok harmadik fél számára történő közzététele

Személyes adatait az alább felsorolt célokon kívül nem továbbítjuk harmadik fél számára.

Az Ön személyes adatait harmadik féllel csak akkor osztjuk meg, ha:

  1. Ön kifejezetten hozzájárult a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének megfelelően. 

  2. a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének 1. pontja szerinti közzététel megengedett jogos érdekeink védelme érdekében, amennyiben nincs ok feltételezni, hogy rendkívüli jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy adatait ne tegyük közzé.

  3. abban az esetben, ha a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének megfelelően az átruházás törvényi kötelezettségbe ütközik, mint

  4. ez jogilag megengedett a GDPR 6. cikk (1) bekezdése szerint, amennyiben szükséges az Önnel fennálló szerződéses kapcsolatok feldolgozásához.

8. Weboldalunk tartalma

8.1 Kapcsolatfelvételi űrlap létrehozása

Amikor kapcsolatba lép velünk (például kapcsolatfelvételi űrlapon vagy e-mailben), személyes adatok lesznek begyűjtve. A kapcsolatfelvételi űrlap esetében a begyűjtendő adatok a megfelelő kapcsolattartási űrlapon láthatóak. A weboldal ezeket az adatokat tárolja és kizárólag arra használja, hogy megválaszolja a kérdését, vagy kapcsolatba lépjen Önnel és a kapcsolódó műszaki adminisztrációval. Az adatok feldolgozásának jogalapja jogos érdekünk a kérdésének megválaszolásában a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének megfelelően. Ha kapcsolattartása a szerződés megkötésére irányul, akkor a feldolgozás további jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdése. Az Ön adatait töröljük a megkeresés végleges feldolgozása után; ez az eset áll fenn, ha a körülményekből arra lehet következtetni, hogy az érintett kérdés véglegesen tisztázva van, és feltéve, hogy nincsenek törvényes megőrzési követelmények.

9. Internetes elemzés

9.1 Google Analytics

Webhelyünkön a Google Analytics webhely-elemző szolgáltatást használjuk, amely a Google Ireland Limited (https://www.google.de/intl/de/about/) (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország; a továbbiakban: Google). Ebben az összefüggésben álnevesített felhasználási profilok készülnek, és sütiket (lásd a „Sütik”) használunk. A süti által generált információk a webhely használatáról, például:

  1. böngésző típusa / verziója,

  2. használt operációs rendszer,,

  3. hivatkozó URL (az előzőleg meglátogatott oldal),

  4. a hozzáférő számítógép gazdaneve (IP-cím),

  5. a szerver kérésének ideje,

átkerülnek egy Google szerverre az USA-ban, és ott tárolódnak. Az információkat felhasználják a weboldal használatának felmérésére, a weboldal tevékenységéről szóló jelentések összeállítására, valamint a weboldal tevékenységével és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására a piackutatás és a weboldal igény-alapú kialakítása céljából. Ezeket az információkat harmadik feleknek is átadhatjuk, ha ezt törvény előírja, vagy ha a harmadik személy ezeket az adatokat megbízásban dolgozza fel. Az Ön IP-címe semmilyen körülmények között nem lesz egyesítve más Google-adatokkal. Az IP-címeket anonimizálják, így a hozzárendelés nem lehetséges (IP-maszkolás).

Megakadályozhatja a sütik telepítését azáltal, hogy a böngészőszoftvert ennek megfelelően beállítja; ugyanakkor szeretnénk rámutatni, hogy ebben az esetben a weboldal minden funkcióját nem lehet teljes mértékben kihasználni.

Ezek a feldolgozási műveletek kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdése szerinti határozott beleegyezési kinyílvánítás következtében történnek. A böngésző kiegészítő letöltésével meg is akadályozhatja a süti által generált és a weboldal használatával kapcsolatos adatok gyűjtését (beleértve az Ön IP-címét), valamint ezen adatok Google általi feldolgozását, amennyiben egy böngésző-kiegészítőt letöltenek és telepítenek (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

A böngésző-kiegészítő alternatívájaként, különösen a mobil eszközök böngészőinél, a következő linkre kattintva megakadályozhatja a Google Analytics adatgyűjtését:  Cookie Settings

Be van állítva egy Opt-out süti, amely megakadályozza az Ön adatainak  jövőbeli begyűjtését, amikor meglátogatja ezt a weboldalt. Az Opt-out süti csak ebben a böngészőben és csak webhelyünkön érvényes, és az Ön eszközén tárolódik. Ha törli a sütiket ezen a böngészőn, akkor újra be kell állítania az Opt-out sütit.

További Google Analytics adatvédelemmel kapcsolatos információkat a Google Analytics súgójában találhatnak.  (https://support.google.com/analytics/answer/6004245).

10. Adatok a feldolgozási tevékenységhez

10.1 Jelentkezési folyamat

A feldolgozás célja a megfelelő  külső pályázók kiválasztása az üres álláshelyek képzett betöltéséhez, valamint a jelentkezők vizsgálata.

A feldolgozás jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 88. cikkével összhangban a szövetségi adatvédelmi törvény 26. §-ának (1) bekezdésével összefüggésben a munkaviszony előkészítése.

A jelentkezési folyamaton kívüli feldolgozásra (hosszabb tárolás, harmadik félnek történő átadás stb.) csak az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájárulás alapján kerül sor.
Valamennyi hozzájárulásunk megfelel az általános adatvédelmi rendelet 7. cikke (1) - (4) bekezdésében foglalt követelményeknek.

Az Ön hozzájárulása nélkül jelentkezését csak belsőleg tekintik meg vagy továbbítják. Az Ön jelentkezését konkrétan csak a HR részleg, a felügyelők, a vezetés vagy a jelentkezési folyamatban részt vevő bármely más személy fogja megtekinteni. Nincs továbbítás harmadik országba.

Ha a jelentkezés sikeres, amely felvételt eredményez, akkor a jelentkezése a személyi mappájában lesz elhelyezve. Erről bővebben az alkalmazottak tájékoztatásán hallhat.

Ha sajnos nincs az Ön számára állásunk, akkor legfeljebb 6 hónapig őrizzük meg jelentkezését az elutasító levél kiállítását követően. A tárolási időszak az általános egyenlő bánásmódról szóló törvény 21. §-ának (5) bekezdésén és az indokolt feldolgozási időn alapul.

Személyes adatainak megadása nélkül nem lehetséges felvételi eljárás, és felvétel sem történhet.

Nincs automatikus döntéshozatal vagy profilozás.

11. Az Ön joga, mint alany

11.1 Megerősítéshez való jog

Önnek joga van tőlünk megerősítést kérni arra vonatkozóan, hogy feldolgozzák-e az Önre vonatkozó személyes adatokat.

11.2 A hozzáférési jog a GDPR 15. cikke alapján

Önnek joga van bármikor ingyenes információt kapni tőlünk az Önről tárolt személyes adatokról és ezen adatok másolatáról.

11.3 Helyesbítési jog a GDPR 16. cikke alapján

Önnek joga van kérni az Önre vonatkozó téves személyes adatok helyesbítését. Ezenkívül az érintettnek joga van kérni a hiányos személyes adatok kitöltését, figyelembe véve a feldolgozás céljait.

11.4 A törléshez való jog a GDPR 17. cikke alapján

Önnek joga van arra, hogy kérje tőlünk személyes adatainak azonnali törlését, ha a törvényben meghatározott okok egyike fennáll és ha a feldolgozás nem szükséges.

11.5 Az adatkezelés korlátozása a GDPR 18. cikke alapján

Önnek joga van kérni, hogy korlátozzuk a feldolgozást, ha az egyik jogi követelmény teljesül.

11.6 Az adatok hordozhatósága, a GDPR 20. cikke alapján

Önnek joga van az Önre vonatkozó személyes adatainak – amelyeket számunkra közre adott -  strukturált, általános és géppel olvasható formában történő átvételéhez. Arra is joga van, hogy ezeket az adatokat akadálymentesség nélkül továbbítsa tőlünk, - akinek a személyes adatok rendelkezésre lettek bocsátva - egy másik adatkezelőhöz, feltéve, hogy a feldolgozás a GDPR 6. cikk (1) bekezdésén vagy a GDPR 9. cikk (2) bekezdésén és a GDPR a 6. cikk (1) bekezdésén nyugszik és a feldolgozás automatizált folyamatokkal történik, kivéve, ha a feldolgozás a közérdekű feladat elvégzéséhez vagy a rájuk ruházott hivatalos hatáskör gyakorlásához szükséges.

Ezen túlmenően, amikor az adatátvitelhez való jogát a GDPR 20. cikk (1) bekezdésével összhangban gyakorolja, akkor joga van arra, hogy a személyes adatokat közvetlenül az egyik felelős személytől egy másik felelős személyhez továbbítsák, amennyiben ez technikailag megvalósítható, és ha mások jogai és szabadságai nem sérülnek.

11.7 A tiltakozáshoz való jog, a GDPR 21. cikke

Az Ön helyzetéből adódó okokból bármikor joga van a személyes adatainak feldolgozása ellen, amely a GDPR 6. cikk (1) bekezdése (közérdekű adatfeldolgozás) vagy (érdeklődési kör alapján történő adatfeldolgozás) tiltakozni.

Ez vonatkozik az eme rendelkezések alapján történő profilozásra is, a GDPR 4. cikke értelmében.

Ha tiltakozik, akkor nem dolgozzuk fel személyes adatait, amennyiben nem tudjuk bizonyítani a feldolgozás olyan kényszerítő, indokolt okát, amely meghaladja az Ön érdekeit, jogait és szabadságait, vagy ha a feldolgozás jogi követelések érvényesítését, gyakorlását vagy védelmét szolgálja.

Egyes esetekben személyes adatokat dolgozunk  fel a közvetlen üzletszerzés érdekében. Bármikor tiltakozhat a személyes adatok ilyen reklámozás céljából történő feldolgozása ellen. Ez vonatkozik a profilozásra is, amennyiben kapcsolódik az ilyen közvetlen üzletszerzéshez. Ha kifogásolja a közvetlen üzletszerzés célú feldolgozást, akkor a személyes adatokat erre a célra nem dolgozzuk fel.

Ezenkívül a saját helyzetéből fakadó okokból joga van tiltakozni az önre vonatkozó személyes adatok feldolgozása ellen, amelyet tudományos vagy történelmi kutatási célokra vagy statisztikai célokra végzünk a GDPR 89. cikkének (1) bekezdésével összhangban, kivéve, ha az ilyen feldolgozás a közérdekű feladat elvégzéséhez szükséges.

A 2002/58 / EK irányelvtől függetlenül szabadon gyakorolhatja tiltakozási jogait az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban, automatizált eljárásokkal, amelyek műszaki előírásokon alapulnak.

11.8 A hozzájárulás visszavonása az adatvédelmi törvény alapján

Önnek joga van bármikor visszavonni a személyes adatok feldolgozására vonatkozó beleegyezését a jövőre való hatállyal.

11.9 Panasz a felügyeleti hatóságnak

Önnek joga van panaszt nyújtani a személyes adatainak általunk végzett feldolgozása kapcsán az adatvédelemért felelős felügyeleti hatóságnál.

12. Az adatvédelmi nyilatkozat korszerűsítése és módosítása

Ez az adatvédelmi nyilatkozat jelenleg érvényes, és utoljára 2019 szeptemberében frissítették.

Webhelyünk és ajánlataink továbbfejlesztése vagy a jogi, illetve hivatalos követelmények megváltozása miatt szükségessé válhat ezen adatvédelmi nyilatkozat megváltoztatása. A jelenlegi adatvédelmi nyilatkozatot bármikor elérheti és kinyomtathatja az “alphatop.hu/legal/privacy-policy” webhelyen.